Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Στείρης, Γεώργιος

Γεώργιος Στείρης 

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα:         

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο:

Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση

Τηλέφωνο: 

210-7277544

Φαξ:

210-7277535

E-mail:

gsteiris@philosophy.uoa.gr

Κυψέλη:

501

Διεύθυνση  επικοινωνίας:                                                                                      

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,Τμήμα Φιλοσοφίας, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

       Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκές πληροφορίες 

 Σπουδές 

 • Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 Διδακτική Προϋπηρεσία 

 • 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (διδάσκων).

 • 2007 - ΕΚΠΑ (μέλος ΔΕΠ).

 • 2006 - ΕΑΠ (διδάσκων).

 • 2008 Paideia Study Abroad Program, University of Connecticut (διδάσκων). 

 • Επισκέπτης καθηγητής στο Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä (Finland).

 • Visiting Fellow, Department of Philosophy, Boğaziçi University

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 • Χριστιανική και Αραβική Φιλοσοφία στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.

 • Φιλοσοφία της Φύσης και Επιστήμη στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.

 • Πρακτική Φιλοσοφία. 

Μονογραφίες 

Ενδεικτικές επιμέλειες συλλογικών τόμων – Μεταφράσεις 

 • Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, Πατριαρχείο – Θεσμοί – Χειρόγραφα, Σ. Περεντίδης, Γ. Στείρης (επιμ.), Δαίδαλος – Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2009.

 • The Problem of Modern Greek Identity: from the Εcumene to the Nation-State, G. Steiris, S. Mitralexis, G. Arabatzis,  (eds), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016.

 • Maximus the Confessor as a European Philosopher, S. Mitralexis, G. Steiris, M. Podbielski, S. Lalla (επιμ.). Cascade Books / Wipf and Stock: Eugene OR 2017.

 • Julia Annas, Αρχαία Φιλοσοφία, Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, (τίτλος πρωτοτύπου Ancient Philosophy, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2000), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.155. (Μετάφραση και Επιμέλεια: Γεώργιος Στείρης).

 • Bernard Crick, Δημοκρατία, Η εποχή μας σε 15 λέξεις, (τίτλος πρωτοτύπου Democracy, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2002), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.168. (Μετάφραση και Επιμέλεια:  Γεώργιος Στείρης).

 • Raymond Wacks, Φιλοσοφία του Δικαίου, Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, (τίτλος πρωτοτύπου Philosophy of  Law, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2006), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.143. (Μετάφραση: Γεώργιος Στείρης). 

 • Βασίλειος Σύρος (επιμ.), Η αρχή δεν είναι το ήμισυ του παντός: Ο αριστοτελικός πολιτικός στοχασμός στις μεσαιωνικές αραβικές, συριακές, βυζαντινές και εβραϊκές παραδόσεις (Τίτλος πρωτοτύπου: Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources, ΑCMRS (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies), Tempe (ΑΖ) 2016), Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Γεώργιος Στείρης, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα: Αθήνα 2020, σελ. 276. ISBN 978-960-354-521-7.

 • The Oxford Handbook of Dionysius the Areopagite, M. Edwards, D. Pallis, G. Steiris (eds). Oxford: Oxford University Press, 2022. ISBN: 9780198810797 https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-dionysius-the-areopagite-9780198810797?cc=gr&lang=en&#

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους 

 • «Georgius Trapezuntius Cretensis on Death», Journal of Classical Studies Matica Srpska 11 (2009), 189-202.
 • «“We engaged a Master of Philosophy like other Teachers”: John and Theodosius Zygomalas and some Philosophical Discussions in the Second Half of the 16th century»,  S. Perentidis, G. Steiris (eds), Ioannnes et Theodosios Zygomalas, Patriarchatus – Institutiones – Codices, Daedalus, Athens 2009, 167-186.

 • «Machiavelli’s appreciation of Greek Antiquity and the ideal of Renaissance», A. Lee, P. Peporte, H. Schnitker (eds), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300 - c.1550, Brill, Leiden 2010, 81-94.

 • «Isidore of Seville and al- Fārābi on Animals: Ontology and Ethics”, στο E. Protopopadakis (ed.), Animal Ethics: Past and Present Perspectives, Logos Verlag, Berlin 2012, 95-101.

 • «Al-Farabi’s ecumenical state and its modern connotations», Skepsis XXII/iii (2012), 253-261.

 • «Science at the Service of Philosophical Dispute: George of Trebizond on Nature», Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 12 (2012), 103-119.

 •  «Harpocration, the Argive Philosopher, and the Overall Philosophical Movement in Classical and Roman Argos», Journal of Classical Studies Matica Srpska 14 (2012), 109-127.

 • «Renaissance Studies in Greece», in: Teaching the Renaissance II, ed. by Angela Dreßen and Susanne Gramatzki, in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2012 (5 pages), www.kunsttexte.de.

 • Georgios Steiris et Nasia Lyckoura, «La perception et valorization de la philosophie arabe dans le Résumé de la Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin de Georges Gennade Scholarios: les cas d’Avicenne et Averroès», στο G. Arabatzis (ed.), Marges de la Philosophie Byzantine, Institut de Livre - Kardamitsa, Athenes 2013, 51-74.

 • «The study of the soul in Renaissance utopian literature”, Agrafa I.2 (2013), 57-67.

 • «Anthropologie, Religion und Politik in der praktischen Philosophie al-Fārābīs und in den politischen Traktaten Machiavellis», στο V. Pantazis, M. Stork (eds), Ommasin allois, Festschrift für Professor Ioannis E. Theodoropoulos zum 65. Geburtstag, Oldib Verlag, Essen 2014, 151-189.

 • «Giovanni Pico della Mirandola on Anaxagoras”, Viator 45 no.3 (2014), 363-375.

 • «Conclusiones secundum Pythagoram et Hymnos Orphei: Early modern reception of ancient Greek wisdom», in K. Maricki – Gadjanski (ed.), Antiquity and Modern World, Scientists, Researchers and Interpreters, Proceedings of the Serbian Society for Ancient Studies, Vol. VII, Belgrade 2014, 372-382.

 • «Farabi’de Erdemli Şehir ve İnsanın Mutluluğu Üzerine», Sabah Ülkesi | Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi 43 (2015), 10-13.

 • «Argyropoulos, John», «Eugenikos, Marc», «Gaza, Theodore», «Margunios, Maximus»,  «Maximus the Greek», «Philagrios, Joseph», «Roussanos, Pachomios», «Tomaeus, Nikolaus Laonikus», «Zygomalas, John and Theodosius», M. Sgarbi (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Springer, Dordrecth 2016-2018, http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Georgios+Steiris%22

 • “Byzantine Philosophers of the 15th Century on Identity and Otherness”, στο The Problem of Modern Greek Identity: from the Εcumene to the Nation-State, G. Steiris, S. Mitralexis, G. Arabatzis (eds). Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2016, 173-199. 

 • “Politique, Religion et Hérésie dans le dialogue anonyme protobyzantin Περί Πολιτικῆς Ἐπιστήμης et dans l’œuvre philosophique d’al-Fārābī », Byzantinische Forschungen, Internationale Zeitschrift für Byzantinistik XXXI, (2013), 121-141.

 • «Proclus as a source for Giovanni Pico della Mirandola’s arguments concerning emanatio and creatio ex nihilo», στο Proclus and his Legacy, edited by D. A. Layne & D. Butorac (De Gruyter: Berlin – New York 2016), 353-363.  

 • “Seeking Maximus’ the Confessor philosophical sources: Maximus the Confessor and al-Fārābī on representation and imagination”, στο Maximus the Confessor as a European Philosopher, S. Mitralexis, G. Steiris, M. Podbielski, S. Lalla (επιμ.). Cascade Books / Wipf and Stock: Eugene OR 2017, 316-331.

 • “Pletho, Scholarios and the Arabic philosophy”, στο D. Searby (ed.), Never the Twain Shall Meet: Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, Byzantinisches Archiv Series Philosophica 2, De Gruyter: Berlin – New York 2017, 309-334. ISBN 978-3-11-055958-3.

 • Georgios Steiris, “Al-Fārābi on the Role of Philosophy of History in the History of Civilization”, in Christian and Islamic Philosophies of Time, S. Mitralexis & M. Podbielski (ed.), Vernon Press: Wilmington DE 2018, 135-144. ISBN: 978-1-62273-296-8.

 • “Pico della Mirandola and the Presocratics”, Proceedings of the XXIII World Philosophy Congress, Renaissance and Modern Philosophy, Philosophy Documentation Center, Charlottesville 2018, Volume 70, 27-37. DOI 10.5840/wcp232018701637.

 • “Searching for the Routes of Philosophy: Marsilio Ficino on Heraclitus”, Mediterranea. International Journal on the Transfer of Knowledge 4 (2019), 57-74. ISSN: 2445-2378.

 • “Ανθρωπολογία και πολιτική στα θεατρικά έργα του Μακιαβέλι”, στο Γ. Πεφάνης (επιμ.), Η Φιλοσοφία επί Σκηνής, Θεατροφιλοσοφικές Εστιάσεις, Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα 2019, 405-427.

 • "History and Religion as Sources of Hellenic Identity in Late Byzantium and the Post-Byzantine Era". Genealogy 4.1 (2020), pp.16;https://doi.org/10.3390/genealogy5010016

 • “Humanity, Nature, Science and Politics in Renaissance Utopias”, in The Edinburgh Critical History of Middle Ages and Renaissance Philosophy. Edited by A. LaZella and R. A. Lee Jr. (Edinburgh University Press: Edinburgh 2020), 272-282.
 • "Michael Apostolis on Substance”, in Bessarion’s Treasure: Editing, Translating and Interpreting Bessarion's Literary HeritageByzantinisches Archiv Series Philosophica Band 3, edited by Sergei Mariev. De Gruyter: Berlin–Boston 2021, 211-236.
 • “Μεσαιωνικές αναγνώσεις του Πλάτωνα”, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΔ’ (2013-2020), 131-148.
 • Γεώργιος Στείρης & Αντωνία Γκρέμη-Λιαδή, «Άνθρωπος και φύλο στην πρώιμη χριστιανική γραμματεία», Θεολογία 91.3 (2020), 125-144.
 • My Intellectual Journey Towards an Intercultural History of Philosophy”. Journal of World Philosophies 6.1 (2021): 157–162.
 • How we live is so far removed from how we ought to live”: Machiavelli's contemporaneity”, Interview by Joseph Matula, Polis: Revista de Stiinte Politice Volum IX, Nr. 3 (33), Serie iunie-august 2021, 141-148.
 • "修昔底德、韩非和马基雅维利谈政治现实主义 Thucydides, Han Fei, and Machiavelli on political realism" (in Chinese), in Proceedings of the International Conferenece Jixia Academy and Plato Academy, Chinese and Greek Classical Civilizations Summit Forum, SDX Joint Publishing Company, Beijing 2021, 431-442.
 • «Pletho». The Oxford Handbook of Dionysius the Areopagite, M. Edwards, D. Pallis, G. Steiris (eds). Oxford: Oxford University Press, 2022: 299-312.
 • «Ο πολιτικός στοχασμός του Θωμά Ακυινάτη: συνοπτική επισκόπηση». Στο Ο Θωμάς Ακυινάτης και η Πρόσληψή του στο Βυζάντιο, Γ. Δημητρακόπουλος & Χ. Δενδρινός (επιμ.), Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2022, 107-125.
 • "Η πολιτική πρόταση του Μακιαβέλι υπό το πρίσμα του νομικού θετικισμού", στο Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Χρυσάνθη Αυλάμη, Βίκυ Ιακώβου, Σωτήρης Σιαμανδούρας, Γιώργος Φαράκλας (επιμ.), Αθήνα: Angelus Novus, 2022: 205-218.
 • «Trapezuntios and Bessarion on Arabic Philosophy and Science». The Neoplatonists and their Heirs: Christian, Jewish, and Muslim, E. Anagnostou, K. Parry (eds). Leiden: Brill, 2023, 302-323.
 • «Georgios Trapezuntios and Niccolo Machiavelli on the Mixed Constitution and Sparta». ICON, Journal on Byzantine Philosophy 1.2 (2023): 27-39.
 • «Confucius’ Ontological Ethics». Conatus - Journal of Philosophy 8(1), 303–321.
 • «Άνθρωποι και νοήμονες μηχανές στην ελληνική μυθολογία και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση». Στο Πολύτροπος, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νικόλαο Σταμπολίδη, Μ. Στεφανάκης, Μιμίκα Γιαννοπούλου, Μαρία Αχιολά (επιμ.). Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία 2023, τ. ΙΙ, 383-396.

Διακρίσεις 

 • Συνέντευξη στο podcast New Work in Intellectual History, του University of St Andrews (Institute of Intellectual History) στον σύνδεσμο: https://intellectualhistory.net/new-work/m2mah47t2m7g7ujg4qsl20l5po4h8f

 • Συνέντευξη και παρουσίαση έργου στο διεθνές διαδικτυακό φιλοσοφικό περιοδικό 3:16 στον σύνδεσμο: https://www.3-16am.co.uk/articles/maximus-al-farabi-and-the-extended-philosophical-canon

 • Εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (2015-2016).

 • Απονομή του χρυσού μεταλλίου Jubilee Medal «80 years of Al-Farabi Kazakh National University» του Al-Farabi Kazakh National University (Almaty Kazakhstan, 7/4/2015).

Επιστημονικές Ενώσεις 

 • Renaissance Society of America,

 • Medieval Academy of America,

 • Society for Medieval and Renaissance Philosophy,

 • Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Mediévale