Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Nέες δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

"Η πολιτική πρόταση του Μακιαβέλι υπό το πρίσμα του νομικού θετικισμού", στο Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Χρυσάνθη Αυλάμη, Βίκυ Ιακώβου, Σωτήρης Σιαμανδούρας, Γιώργος Φαράκλας (επιμ.), Αθήνα: Angelus Novus, 2022: 205-218.


«Georgios Trapezuntios and Niccolo Machiavelli on the Mixed Constitution and Sparta». ICON, Journal on Byzantine Philosophy 1.2 (2023): 27-39.


Φωτεινή Βασιλείου: «Το Βιωμένο Σώμα στη Φαινομενολογία του Ζαν-Πωλ Σαρτρ και του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ», στο Φιλοσοφία και Επιστήμες στον εικοστό αιώνα ΙΙ, επιμέλεια Α. Μπαλτάς & Θ. Δημητράκος, Αθήνα/Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2023, σσ. 243-277.


Γιώργος Σπ. Μπαρμπαρούσης, "Η νεοελληνική φιλοσοφία από τον 13ο αιώνα μέχρι τον Πλήθωνα", Φιλοσοφία και Παιδεία, 87-88 (2022), σ. 62-73.


Γιώργος Η. Ηλιόπουλος, "Μαθηματικά και διαλεκτική στην πλατωνική εικόνα της γραμμής", δια-ΛΟΓΟΣ 12 (2022), σ. 66-82.


Γιώργος Η. Ηλιόπουλος.  "Η διαμόρφωση του φιλοσοφικού προσανατολισμού και των πολιτικών ιδεών του Χέγκελ στο πλαίσιο της εποχής του", Φιλοσοφία και Παιδεία, 89-90 (2022), σ. 16-29.


Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Άνθρωπος, Ζώα και Ηθική: Εισαγωγικές Σκέψεις για έναν Απαιτητικό Γρίφο», δια-ΛΟΓΟΣ 12 (2022), σσ. 195-202.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Ο ηθικοπολιτικός νεο-αναρχισμός του Σάιμον Κρίτσλεϊ», Έρμα, τχ. 4, χειμώνας 2022, σσ. 125-145


Georgios Arabatzis, "Pornography and Stress", Conatus - Journal of Philosophy, vol. 7, no. 2 (2022), pp. 143-156.


Christos Yapijakis, Evangelos D. Protopapadakis, George P. Chrousos, "Philosophical Management of Stress based on Science and Epicurean Pragmatism: A Pilot Study", Conatus - Journal of Philosophy, vol. 7, no. 2 (2022), pp. 229-242.


Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Crimina Carnis contra Naturam: Από τον Αυγουστίνο στον Kant», στο Κοινωνία και Πολιτική: Στο Μεταίχμιο Δύο Αιώνων, επιμέλεια Β. Αρτινοπούλου και Δ. Λαμπρέλλης, Αθήνα: Παπαζήσης, 2022, σσ. 735-761.


Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Η Ηθική ως Λυδία Λίθος της Πολιτικής», στο Γεώργιος Σούρλας, Ήθος στην πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης, 2022, σσ. 11-19.


Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου, «Η πολιτική δεν είναι πλέον αυτό που ήταν», στο Πηνελόπη Κουφοπούλου, Γιώργος Φαράκλας (επιμ.), Η πολιτική της πράξης: Ένας οδηγός για την σκέψη της Άρεντ, Αθήνα: νήσος 2022.


Achilleas Kleisouras, “Remembering Through Comics: The Quest for Personal and Collective Identity in Art Spiegelman’s Graphic Novel MAUS  in: МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (International Dialogue: East-West), year 9, number 4, Skopje, Sveti Nikole, Veles,  (Republic of North Macedonia) June 2022, p. 167-173.


Georgios Iliopoulos, «Skeptizismus bei Gorgias», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμ. Γερ. Ζώρα, τόμος 46, 2021-2022, Αθήνα 2022, σσ. 51-71.


Georgios Arabatzis, "Michael of Ephesus and Robert Grosseteste: Neoplatonic Tradition and Epistemological Rupture", in Later Platonists and Their Heirs among Christians, Jews, and Muslims. Edited by Eva Anagnostou-Laoutides & Ken Parry (Leiden: Brill, 2023), pp. 438-57.


Georgios Steiris, "Trapezuntios and Bessarion on Arabic Philosophy and Science", in Later Platonists and Their Heirs among Christians, Jews, and Muslims. Edited by Eva Anagnostou-Laoutides & Ken Parry (Leiden: Brill, 2023), pp. 302-323.


Ιωάννης Πρελορέντζος, «Μεταστοιχειώνοντας το δύσκολο ξεκίνημα της ζωής σε λογοτεχνική και φιλοσοφική δημιουργία», στο Μαρία Στεφανοπούλου και Γιάννης Πρελορέντζος, Τιμή στον Αλμπέρ Καμύ (1913-1960), επιμέλεια Σταύρος Ζουμπουλάκης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: Αθήνα 2022, 41-104.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Μακιντάιρ και Βέιλ για την ηθική και τη δύναμη», Άνθρωπος, τχ. 8, Οκτώβριος 2022 – Ιανουάριος 2023, σσ. 92-108.


Γεώργιος Στείρης, «Πρόλογος», στο Νουμήνιος, ο προπάτορας του νεοπλατωνισμού, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Σταύρος Δημακόπουλος, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2022.


Ιωάννης Πρελορέντζος, «Θεμελιώδεις όψεις της φιλοσοφικής πραγμάτευσης της αφήγησης», στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Πωλ Ρικαίρ: Φιλοσοφία και Βίβλος, Αθήνα: Άρτος Ζωής, σειρά «Συναντήσεις», 2022, σσ. 13-78.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Μορφές της αγάπης στο έργο του Πωλ Ρικαίρ», στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Πωλ Ρικαίρ: Φιλοσοφία και Βίβλος, Αθήνα: Άρτος Ζωής, σειρά «Συναντήσεις», 2022, σσ. 203-235.


Yiannis Prelorentzos, «Des passions cartesiennes aux affects spinoziens: convergences et ecarts», στο Descartes et Spinoza. Entre rupture et continuite, Francois-Xavier de Peretti (επιμ.). Aix-en-Provence: Presses Universitaires de Provence, 2022, 51-78.


Γεώργιος Στείρης, «Ο πολιτικός στοχασμός του Θωμά Ακυινάτη: συνοπτική επισκόπηση», στο Ο Θωμάς Ακυινάτης και η Πρόσληψή του στο Βυζάντιο, επιμ. Γ. Δημητρακόπουλος & Χ. Δενδρινός, Άρτος Ζωής: Αθήνα, 2022, σσ. 107-125.


Γεώργιος Στείρης, «Η πολιτική πρόταση του Μακιαβέλι υπό το πρίσμα του νομικού θετικισμού», στο Χρυσάνθη Αυλάμη, Βίκυ Ιακώβου, Σωτήρης Σιαμανδούρας, Γιώργος Φαράκλας (επιμ.), Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Αθήνα: Angelus Novus, 2022, σσ. 205-218


Panagiotis Pantazakos, «Plato and Aristotle: Education, Ideology, andPhilosophical “Bios”»,  (in Chinese), in Proceedings of the International Conference Jixia Academy and Plato Academy, Chinese and Greek Classical Civilizations Summit Forum, SDX Joint Publishing Company 2021, pp. 269-281.


Ioanniis Kalogerakos, “Mencius and Plato on How to Become a Virtuous Human Being” (in Chinese), in Proceedings of the International Conference Jixia Academy and Plato Academy, Chinese and Greek Classical Civilizations Summit Forum, pp. 72-88.


Georgios Steiris, "Thucydides, Han Fei, and Machiavelli on political realism" (in Chinese), in Proceedings of the International Conference Jixia Academy and Plato Academy, Chinese and Greek Classical Civilizations Summit Forum, SDX Joint Publishing Company, Beijing 2021, pp. 431-442.


Γιάννης Πρελορέντζος, «Φαινομενολογική προσέγγιση της αγάπης: Μια εισαγωγή στο Ερωτικό φαινόμενο του Jean-Luc Marion (πρώτο μέρος)», Άνθρωπος, τχ. 7, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2022, σσ. 55-79.


Γιάννης Πρελορέντζος, «Παναγιώτης Νούτσος: Στοιχεία αυτοκοινωνιοβιογραφίας ή Με τον Παναγιώτη Νούτσο στον καθρέφτη» & «Εκφάνσεις της σκέψης και του πολυσχιδούς έργου του Παναγιώτη Νούτσου από την "Ελληνοαυστραλία" (1996) μέχρι σήμερα», στο Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας Παναγιώτη Νούτσο, Αθήνα: Παπαζήσης: 2022, σσ. 17-66, 95-143.


Ιωάννης Πρελορέντζος, «Κριτική διάσταση και χειραφετητικές όψεις της λογοτεχνίας στο έργο του Gilles Deleuze», στο Αποκλίσεις και συνηχήσεις. Εισαγωγή στο έργο του Ζιλ Ντελέζ, επιμέλεια Κωνσταντίνος Β. Μπουντάς, Αθήνα: Εκκρεμές 2022, 241-273.


Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Ερωτική Φαντασίωση και Χυδαιότητα: Ο Roger Scruton για την Ηθική του Αυνανισμού», στο Γεώργιος Πολίτης (επιμ.), Roger Scruton: Φωτιζοντας τον Ελέφαντα στο Δωμάτιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2022.


Evangelos Protopapadakis & Georgios Arabatzis, "Luc Besson's Fifth Element and the Notion of Quintessence", στο Philosophy and Film: Conference Proceedings, Σκόπια 2022, 69-76.


Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Ο Άτλας του Eduard Pernkopf», στο Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου (επιμ.), Οι πολλαπλές εκφάνσεις του αντι-εβραϊσμού, Ηράκλειο: ΠΕΚ 2022.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Η απειρότητα του άλλου: Η φαινομενολογία της διυποκειμενικότητας του Emmanuel Levinas», στο Παύλος Κόντος, Η φαινομενολογία της διυποκειμενικότητας: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas, Κάλλιπος – Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Αθήνα 2022, σσ. 147-166.


I. Zioga, G. Kosteletos, E. D. Protopapadakis, C. Papageorgiou, K. Kontoangelos, & Ch. Papageorgiou, “The Fox and the Lion: Investigating Associations between Empathy and Emotion Perspective-Taking in Aesop’s Fables”, Psychology 13, (2022), 482-513.


Georgios Steiris, “Review of: Valery Rees, Anna Corrias, Francesca M. Crasta, Laura Follesa, Guido Giglioni (eds.), Platonism, Ficino to Foucault, Leiden–Boston, Brill 2021 (Brill’s Studies in Intellectual History, 320), 357 pp.”, Mediterranea 7 (2022), 599-602.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Καντ και Λεβινάς: πίστη και ηθική πράξη», Άνθρωπος, τχ. 6, Φεβρουάριος-Μάιος 2022, 105-125.


Ioannis Trisokkas, “Being, Presence, and Implication in Heidegger’s Critique of Hegel”, Hegel Bulletin (2022), 1-25.


George Arabatzis, “Theodore the Studite and Dionysius”, in Mark Edwards, Dimitrios Pallis, and Georgios Steiris (eds), The Oxford Handbook of Dionysius the Areopagite, Oxford: Oxford University Press, 2022.


Georgios Steiris, “Pletho and Dionysius”, in Mark Edwards, Dimitrios Pallis, and Georgios Steiris (eds), The Oxford Handbook of Dionysius the Areopagite, Oxford: Oxford University Press, 2022.


Evangelos D. Protopapadakis, Georgios Arabatzis, “Modenity and Contemporaneity: An Introduction”, in Evangelos D. Protopapadakis & Georgios Arabatzis (επιμ.), Modernity and Contemporaneity (Hellenic-Serbian Philosophical Dialogue Series), NKUA Applied Philosophy Research Lab Press: Αθήνα 2022, 9-18.


Georgios Arabatzis, “The Post-modern and Modernity from the Point of View of the History of Philosophy”, in Evangelos D. Protopapadakis & Georgios Arabatzis (επιμ.), Modernity and Contemporaneity (Hellenic-Serbian Philosophical Dialogue Series), NKUA Applied Philosophy Research Lab Press: Αθήνα 2022, 21-31.


Georgios Iliopoulos, “Hans-Georg Gadamer and the Contemporaneity of Classical Greek Philosophy”, in Evangelos D. Protopapadakis & Georgios Arabatzis (επιμ.), Modernity and Contemporaneity (Hellenic-Serbian Philosophical Dialogue Series), NKUA Applied Philosophy Research Lab Press: Αθήνα 2022, 49-63.


Evangelos D. Protopapadakis, “Is Morality Immune to Luck, after All? Criminal Behavior and the Paradox of Moral Luck”, in Evangelos D. Protopapadakis & Georgios Arabatzis (επιμ.), Modernity and Contemporaneity (Hellenic-Serbian Philosophical Dialogue Series), NKUA Applied Philosophy Research Lab Press: Αθήνα 2022, 161-180.  


Ιωάννης Πρελορέντζος, «Στοχασμοὶ του Albert Camus για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και για μείζονες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού», Φιλοσοφία 51 (2021), 270-299.


Ιωάννης Καλογεράκος, «Προλεγόμενα στην Πλατωνική διαλεκτική. Α’ μέρος: Ορολογία και εννοιολογία», Φιλοσοφία, τόμ. 51, 2021, σσ. 127-136.


Ioannis Trisokkas, «Phenomenology as Metaphysics: On Heidegger's Interpretation of Hegel’s Phenomenology of Spirit», Symposium 25:2 (2021): 125-154.


Γεώργιος Αραμπατζής, «Δυϊσμός και εικονικότητα στην αιρεσιολογία του 12ου αιώνα», δια-ΛΟΓΟΣ 11 (2021): 27-43.


Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, «Άρνηση Εμβολιασμού, Δημόσια Υγεία και η Αρχή της Βλάβης», δια-ΛΟΓΟΣ 11 (2021): 229-243.


Georgios Steiris, “‘How we live is so far removed from how we ought to live’: Machiavelli's contemporaneity”, Interview by Joseph Matula, Polis: Revista de Stiinte Politice, Volum IX, Nr. 3 (33), Serie iunie-august 2021, 141-148.


Γεώργιος Αραμπατζής, «Πρόλογος – Περιεχόμενα», ICON: Journal on Byzantine Philosophy, 1(1), 2021: 1-8.


Σωτήρης Φουρνάρος+, «Το Ανολοκλήρωτο Ον και η Χριστιανική Αγάπη», ICON: Journal on Byzantine Philosophy, 1(1), 2021: 61-76.


Ioannis Trisokkas, “The Stubbornness of Nature in Art: A Reading of §§556, 558 and 560 of Hegel's Encyclopedia,” στο S. Stein και J. Wretzel (επιμ.), Hegel's Encyclopedia of the Philosophical Sciences: A Critical Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 232-250.


Ioannis Trisokkas, “Heidegger on the Beginning of Hegel's Phenomenology,” στο I. Boldyrev και S. Stein (επιμ.), Interpreting Hegel's Phenomenology of Spirit: Expositions and Critique of Contemporary Readings (London: Routledge, 2021).


Γεώργιος Στείρης & Αντωνία Γκρέμη-Λιαδή, «Άνθρωπος και φύλο στην πρώιμη χριστιανική γραμματεία», Θεολογία 91(3), 2020: 125-144.


Κακολύρης, «Αλληλεξάρτηση και ηθική ευθύνη», στο Συναντήσεις στην αυλή της Rosa Nera. Αποσπάσματα από τη σπορά της κατάληψης Μαύρο Ρόδο, Θεσ/νίκη: Εκδόσεις των ξένων, Καλοκαίρι 2021, σσ. 171-186.


Georgios Steiris, “My Intellectual Journey Towards an Intercultural History of Philosophy”, Journal of World Philosophies 6 (1), 2021, 157–162.


Άννα Λάζου, «Ο Μιχαήλ Ψελλός και οι επιστημονικές επαναστάσεις στην παράδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού», Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, τχ. 24, Ιούνιος 2021, σσ. 37-88.


Φωτεινή Βασιλείου, Βιβλιοκρισία για το βιβλίο: Edmund Husserl, Για τη Φαινομενολογία της Συνείδησης του Εσωτερικού Χρόνου (μτφρ. Νίκος Σουελτζής, Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2020)Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες Πανεπιστημίου Πατρών, 2021.


A.G. Panayiotou, E.D. Protopapadakis, “Ethical Issues Concerning the Use of Data from Commercially Available Wearable Sensors in Children”, Preprints, June 2021.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Για την Άιρις Μέρντοχ, φιλόσοφο της ηθικής και της θρησκείας», Άνθρωπος, τχ. 3, Φεβρουάριος-Μάιος 2021, σσ. 133-158.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Judith Butler: Αλληλεξάρτηση, επισφάλεια και ηθική ευθύνη», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 150-152, Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021, σσ. 203-210.


E. Protopapadakis, "Migration Crisis and the Duty of Hospitality: A Kantian Discussion" in: МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (International Dialogue: East-West), 7th year, issue 4, International Slavic University "Gavrilo Romanovich Derzhavin", Bitola (Republic of North Macedonia) April 2020, p. 125-131.


G. Iliopoulos, "The Idea of Europe and the Crisis of Globalization" in: МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (International Dialogue: East-West), 7th year, issue 4, International Slavic University "Gavrilo Romanovich Derzhavin", Bitola (Republic of North Macedonia) April 2020, p. 141-147.


Γιώργος Στείρης, «Η εξέλιξη του αραβοϊσλαμικού πολιτικού στοχασμού» (για το βιβλίο Βασίλειος Σύρος, Μεσαιωνική Ισλαμική Πολιτική Σκέψη και Σύγχρονη Ηγεσία, Παπαζήσης, Αθήνα 2019), Η Καθημερινή, 7 Ιανουαρίου 2021.


Georgios Steiris, "Michael Apostolis on Substance”, in Bessarion’s Treasure: Editing, Translating and Interpreting Bessarion's Literary Heritage, Byzantinisches Archiv Series Philosophica Band 3, edited by Sergei Mariev (Sergei Mariev), De Gruyter: Berlin–Boston 2021, 211-236.


George Arabatzis, ‘Byzantinism and action’, in Dragan Prole, and Goran Rujevic (eds.), Personhood (Novi Sad: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2020), 13-40.


Evangelos Protopapadakis, ‘Placebo: Deception and the notion of autonomy’, in Dragan Prole, and Goran Rujevic (eds.), Personhood (Novi Sad: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2020), 103-116.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Το φύλο ως επιτέλεση», στο Ευστράτιος Παπάνης & Ανδρομάχη Μπούνα (επιμ.), Διαστάσεις της αρρενωπότητας, ἡδυέπεια, Αθήνα 2020, σσ. 124-140.


Dimitrios A. Vasilakis, ‘From Writing to Philosophizing: A Lesson from Platonic Hermeneutics for the Methodology of the History of Philosophy’, Conatus - Journal of Philosophy 5.2 (2020), 133-142.


Γεώργιος Στείρης, «Μεσαιωνικές αναγνώσεις του Πλάτωνα», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. ΜΔ’ 2013-2020, Αθήνα 2020, σσ. 131-148


Άννα Λάζου – Σωτήρης Μπεκάκος, «Η πλατωνική όρχηση σήμερα. Φιλοσοφικές προϋποθέσεις και σύγχρονες εφαρμογές», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. ΜΔ’ 2013-2020, Αθήνα 2020, σσ. 163-196.


Γεώργιος Στείρης, «Με το βλέμμα στο παρελθόν: η νέα δημόσια πνευματική ελίτ και η Ελλάδα της κρίσης», Διά-λογος. Επετηρίδα φιλοσοφικής έρευνας, τχ. 10, 2021 (θεματικό αφιέρωμα: «Διανοούμενοι και πολιτικές κρίσεις», ειδικός επιμελητής Βασίλειος Σύρος), σσ. 294-312.


Gerasimos Kakoliris, “Aporias of Hospitality in Sophocles’ Oedipus at Colonus and Euripides’ Alcestis”, The International Journal of the Humanities: Annual Review 18, (2020): 15-24.


Άννα Λάζου, «Δρώντας» σωκρατικά. Η βίωση της διαλεκτικής», 2) Γιώργος Ηλιόπουλος, «Διάλογος και Διαλεκτική στη Σωκρατική Κληρονομιά», στο Άννα Λάζου (επιμ.), Σωκράτης & Διαλεκτική: Η διαχρονικότητα του φιλοσοφείν / Socrates & Dialectic: On the Diachronicity of Thiniking Philosophically, Έκδοση υπό την αιγίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λίνος», Αθήνα 2020, σσ. 65-84 & 97-113.


Γεώργιος Αραμπατζής, «Ενσωμάτωση και Αλλοτρίωση. Από τις Χριστιανικές Καταβολές στη Σύγχρονη Ανεστιότητα», στο Ι. Ψημμένος (επιμ.), Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό. Σχέσεις, ΑντιλήψειςΔράσεις, Παπαζήση: Αθήνα 2020. σσ. 25-47.


Gerasimos Kakolirs, «A Foucauldian enquiry in the origins of the COVID-19 pandemic management», Critical Legal Thinking, 11 May 2020.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Έρνστ Μπλοχ – Γιούργκεν Μόλτμαν: από τον ουτοπικό μεσσιανισμό στη χριστιανική ελπίδα», Άνθρωπος, τχ. 2, Οκτώβριος 2020.


Georgios Steiris, “Humanity, Nature, Science and Politics in Renaissance Utopias”, in The Edinburgh Critical History of Middle Ages and Renaissance Philosophy. Edited by A. LaZella and R. A. Lee Jr. (Edinburgh University Press: Edinburgh 2020), 272-282.


Γιώργος Στείρης: (Βιβλιοκρισία του:) Θωμάς Ακινάτης – Μαρσίλιος της Πάδοβα – Μπάρτολος του Σαξοφερράτο: Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία, Ανθολογία Κειμένων (εισαγωγικά κείμενα – επιμέλεια: Ελένη Τούντα & Φιλήμων Παιονίδης, μτφρ. –σχολιασμός: Ελένη Τούντα· Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη 2016). Κριτικά 2019-04.


Georgios Arabatzis, “Constant Crisis and Political Byzantinism”, E-International Relations, 21 May 2020.


Gerasimos Kakoliris, “Reading and Interdependence”, ThinΚnow, 1 (2020): 30-37.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Ηθική υποχρέωση, ελλειμματικότητα και αγάπη», Άνθρωπος, τχ. 1, Ιανουάριος – Απρίλιος 2020.


Georgios Steiris, "History and Religion as Sources of Hellenic Identity in Late Byzantium and the Post-Byzantine Era". Genealogy 2020, 4(1), 16.


Άννα Λάζου: ""Δρώντας" σωκρατικά. Η βίωση της διαλεκτικής", εις: Άννα Λάζου (επιμ.), Σωκράτης & Διαλεκτική: Η διαχρονικότητα του φιλοσοφείν / Socrates & Dialectic: On the Diachronicity of Thiniking Philosophically, Έκδοση υπό την αιγίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λίνος», Αθήνα 2020, σ. 65-80


Γιώργος Η. Ηλιόπουλος, «Διάλογος και Διαλεκτική στη Σωκρατική Κληρονομιά», εις: Άννα Λάζου (επιμ.), Σωκράτης & Διαλεκτική: Η διαχρονικότητα του φιλοσοφείν / Socrates & Dialectic: On the Diachronicity of Thiniking Philosophically, Έκδοση υπό την αιγίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λίνος», Αθήνα 2020, σ. 97-113


Γεράσιμος Κακολύρης, "Μια φουκωική ανίχνευση των απαρχών της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19", στο Πόλα Καπόλα, Γεράσιμος Κουζέλης, Ορέστης Κωνσταντάς (επιμ.), Τοπικά ιθ΄: Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου, Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου / Νήσος, Αθήνα 2020, σσ. 161-166. 


Γεράσιμος Κακολύρης, «Το ανεπίκριτο “φάρμακον”: Η ανάγνωση του Φαίδρου από τον Ζακ Ντερριντά στο Πλάτωνος φαρμακεία», Δευκαλίων, τόμ. 33, τχ. 1-2, Δεκέμβριος 2019, σσ. 112-131


Γεώργιος Στείρης, "History and Religion as Sources of Hellenic Identity in Late Byzantium and the Post-Byzantine Era". Genealogy 4.1 (2020), pp. 16; https://doi.org/10.3390/genealogy5010016 


Γεώργιος Αραμπατζής, «Τι είναι το αρχικείμενο. Μερικές σκέψεις για τον Όμηρο και τη Βίβλο», στο Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: Diane Cuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019, σσ. 43-52.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Η φιλοξενία στην Ομήρου Οδύσσεια και τη Βίβλο», στο Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: DianeCuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019, σσ. 53-62.


Αχιλλέας Κλεισούρας, «Αchilles’ Journey of Self-Discovery: From Κλέος to Έλεος» στο Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: Diane Cuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019, σσ. 63-76.


Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, «Αίας», στο Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: DianeCuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019, σσ. 77-84.


Γεώργιος Στείρης, «Ο Όμηρος στο Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση», στο Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: DianeCuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019, σσ. 85-91.


Γεράσιμος Κακολύρης,«Επισφάλεια, επιτελεστικότητα και πολιτική του δρόμου» (για το βιβλίο: Judith Butler,  Σημειώσεις για μια επιτελεστική θεωρία της συνάθροισης, μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης, Αngelus Νovus, Αθήνα 2017), φεμινιστιqά, τχ. 2, καλοκαίρι 2019.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Άθεο εγκώμιο στη θρησκεία» (για το βιβλίο: Έρνστ Μπλοχ, Ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό. Για τη θρησκεία της Εξόδου και της Βασιλείας, μτφρ. Πέτρος Γιατζάκης, Άρτος Ζωής, 2019, σελ. 587), Η Εφημερίδα των Συντακτών, 28 Ιουλίου 2019.


Sotiris Fournaros, Ioanna Tripoula (2019). Matthaios Camariotes. In: M. Sgarbi (eds), Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Springer, Cham.


Sotiris Fournaros, Ioanna Tripoula (2019). Theophilos Korydaleus. In: M. Sgarbi (eds) Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Springer, Cham.


Μιχάλης Πάγκαλος, «Εκκοσμίκευση, θρησκεία και επιστήμη στο Μια κοσμική εποχήτου Τσαρλς Ταίυλορ», & «Η δημοκρατία είναι μια έκφραση της αγάπης του Ευαγγελίου» (συνέντευξη του Τσαρλς Ταίυλορ στον Μιχάλη Πάγκαλο και τον Διονύση Σκλήρη), Φρέαρ, τχ. 25, Μάιος 2019, σσ. 19-39 & 9-18.


Georgios Steiris, “Searching for the Routes of Philosophy: Marsilio Ficino on Heraclitus”, Mediterranea. International Journal on the Transfer of Knowledge 4 (2019), 57-74.


Γιώργος Στείρης, «Τεχνητή νοημοσύνη και κλασικές αξίες» (Keynote speech στο Hall of Philosophers του Delphi Economic Forum IV, 2/3/2019), Huffpost, 4 Μαρτίου 2019.


Georgios Steiris, Book Review: Alexander Lee, Humanism and Empire, The Imperial Ideal in Fourteenth-Century Italy(Oxford: Oxford University Press: 2018), Conatus: Journal of Philosophy, 3(1), 2019, pp. 111-112.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Ο Φουκώ για την Κυβερνολογική» (για το βιβλίο: Michel Foucault, Φυλακή // Κυβερνολογική. Δύο κείμενα, μτφρ.-επίμετρο Δημήτρης Κόρος, Ακυβέρνητες Πολιτείες, Θεσ/νίκη 2017), Σύγχρονα Θέματα, τχ. 142, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018, σσ. 83-86.


Γιώργος Ν. Πολίτης, «Ιδεολογία, προκατάληψη και ανοιχτή σκέψη», Η Καθημερινή της Κυριακής, στήλη: «Ο στοχαστικός βίος», επιμ. στήλης: Χαρίδημος Κ. Τσούκας, 25 Νοεμβρίου 2018.


Vana Nicolaïdou-Kyrianidou, “Politics and Cultures in the Thought of Hannah Arendt”, Czech and Slovak Journal of Humanities. Philosophica, 1/2018, pp. 63-78.


Ευαγγελία Μαραγγιανού, «Η έννοια της κοσμοπόλεως στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία», Σωκράτης, τόμος 4, 2018, σελ. 21–29.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Αλληλεξάρτηση και ηθική ευθύνη», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 25 Φεβρουαρίου 2019, σ. 8. 


Γιώργος Στείρης, «Τεχνητή νοημοσύνη και κλασικές αξίες» (Keynote speech στο Hall of Philosophers του Delphi Economic Forum IV, 2/3/2019), Huffingtonpost, 4 Μαρτίου 2019.


Άννα Λάζου, "O Μιχαήλ Ψελλός και οι Επιστημονικές Επαναστάσεις στην Παράδοση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού", Eισήγηση στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Θεός, Κόσμος Άνθρωπος στην Βυζαντινή Διανόηση», εις deeaef.gr


Anna Lazou, "Individual and Society According to ADAM SMITH and KARL MARX: From the Critique of Classical Political Economy To the Critique of Human Nature", εις *dιa-noesis A Journal of Philosophy, *3rd Issue, April, 2017, p. 77, http://ekdosisromi.blogspot.com/2017/05/dia-noesis-journal-of-philosophy-3.html


Anna Lazou, "Eros & Orchesis", *dιa-noesis A Journal of Philosophy, *5th Issue, April, 2018, p. 9 - 27. http://dianoesis-journal.blogspot.com/


Anna Lazou, "Man & Measure: Comments on the Crisis of Civilization", εις *Το Ανθρώπινο 'Πρόσωπο' της Φιλοσοφίας*, πρακτικά ημερίδας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Ηλ. Βαβούρας (επιμ.), εκδ. Ρώμη, Θεσσαλονίκη, 2017, σσ. 49 - 69.


Άννα Λάζου, "Η ανάδυση της γλώσσας της σάρκας: Χρήστος Μπίτσικας, *Ο ίδιος* και άλλα κείμενα", Βιβλιοκριτική, *Φιλοσοφείν* - Περιοδικό, τεύχος 18, Ιούνιος 2018, σσ. 259 - 285. Αναδημοσίευση είς: https://www.vakxikon.gr/anna-lazou/ και https://kaboomzine.gr/i-anadysi-tis-glossas-tis-sarkas/


Georgios Steiris, «Proclus as a source for Giovanni Pico della Mirandola’s arguments concerning emanatio and creatio ex nihilo», στο Proclus and his Legacy, edited by D. A. Layne & D. Butorac (De Gruyter: Berlin – New York 2016), 353-363.


Ευαγγελία Μαραγγιανού, «Η φυσιοκρατική ηθική», στο Κωνσταντίνος Καλαχάνης (επιμ.), Τόμος Πρακτικών 2ης Επιστημονικής Ημερίδας «Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος», 2016. 


Άννα Λάζου, «Ο Ηράκλειτος στον διαλεκτικό Χιχμέτ», στο Κωνσταντίνος Καλαχάνης (επιμ.), Τόμος Πρακτικών 2ης Επιστημονικής Ημερίδας «Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος», 2016.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Η αναγκαία νόθευση της ηθικής από το άλλο της: Η ανάγνωση του Λεβινάς από τον Ντερριντά στο Adieu», Ένεκεν, τχ. 38, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015, σσ. 98-109.