Αρχική σελίδα » Διδακτορικές Σπουδές » Εκδηλώσεις-Ανακοινώσεις

Ετήσια παρουσίαση της προόδου της διδακτορικής διατριβής από τις/τους υποψήφιες/ους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (7/5/2021) όρισε τις ακόλουθες ημερομηνίες για την ετήσια παρουσίαση της προόδου της διδακτορικής διατριβής από τους υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 (2) του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος η συμμετοχή των υποψηφίων είναι υποχρεωτική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα από τη Γραμματεία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοΙ διδάκτορες των Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο:

«Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» 

σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται παρακάτω:

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2835&fbclid=IwAR1g4IzytKoXS0Bg9PG58SInt_zC76x4BM54SGwnU0CI6bWnDn95G9B-VcA

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 4235, τ.Β΄2019). Σας εφιστούμε την προσοχή στο Άρθρο 12, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλοσοφίας μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται αυτοδίκαια στον παρόντα κανονισμό. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 σχετικά με τη δημοσίευση και διάχυση της επιστημονικής έρευνας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα πριν από την προφορική δοκιμασία ισχύουν για όσους έγιναν δεκτοί μετά την 01-01-2018.

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκονται εγγεγραμμένοι/ες στο έκτο και περισσότερα έτη σπουδών, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διδακτορική διατριβή εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (δύο ετών) από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων συνεπάγεται την οριστική διαγραφή των συγκεκριμένων υποψηφίων διδακτόρων.

Δείτε  εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος κας Αγγελικής Βασιλοπούλου. 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος κας Αγγελικής Βασιλοπούλου 

με θέμα: «Φύσις και Τέλος στην Προσωκρατική Διανόηση»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

(Googlemeet link: https://meet.google.com/ttn-nhsx-ris  )