Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Νικολαϊδου-Κυριανίδου, Ευγενία (Βάνα)

Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου  

 

Βασικές πληροφορίες 

Βαθμίδα:         

Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο:

Πολιτική Φιλοσοφία

Τηλέφωνο: 

210-7277691

E-mail:

Web Page

v-n-k@otenet.gr

https://uoa.academia.edu

/VanaNICOLAIDOUKYRIANIDOU

Κυψέλη:

503(5ος όροφος)

Διεύθυνση επικοινωνίας:                                                                                                                                

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

 Σπουδές  

 • Πτυχιούχος του (τότε) Φιλοσοφικού-Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980).

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Univesrité de Paris IV) από το οποίο μού απονεμήθηκε το Diplome d’Études Approfondies de Philosophie (1981).

 • Αναγορεύθηκα διδάκτωρ Φιλοσοφίας από το ίδιο πανεπιστήμιο, ενώπιον του οποί­ου υποστήριξα, στις 1 Απριλίου 1987,  την διατριβή μου, με θέμα «Les fondements métaphysiques de la politique de Platon. Des pre­miers dialogues jusqu’àla République». Επιβλέπων ο καθηγητής Pierre Boutang. Η εργασία βαθμολογήθηκε με Άριστα («Très Bien»).  

Διδακτικό – ερευνητικό έργο  

Δίδαξα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1991-1998) τα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

 •  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.

 •  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 •  IΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ)

 •  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 •  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 •  ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2000-2005) τα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

 •  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 •  ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 •  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

 •  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

Στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2006 έως σήμερα): 

 •  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 •  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 •  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 •  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 •  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 •  ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΓΙΚΗ 

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλο­λο­γίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δίδαξα κατά το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 το μάθημα «Πλατωνική φιλοσοφία».


Η Συνέλευση του Τμήματος έκανε δεκτή την ερευνητική μου πρόταση και με όρισε επιστη­μονική υπεύθυνη του προγράμματος ετήσιας διάρκειας «Ο ρατσισμός κατά την ελληνιστική και την πρώιμη χριστιανική γραμμα­τεία (3ος π.Χ. - 4ος μ.Χ. αι.)». Στο πρόγραμμα εργάσθηκαν δύο μέλη Δ.Ε.Π. και τρεις τελειόφοιτοι του Τμήματος. 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 • Κλασσική και σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία

 • Σχέση οντολογίας και πολιτικής

 • Πολιτική θεολογία

 • Ανθρώπινα δικαιώματα

 • Μορφές πολιτικής εξουσίας.  

Μονογραφίες

 • Les fondements métaphysiques de la politique de Platon (Des premiers dia­lo­gues jusqu’à la République), Athènes 1992 [Bibliothèque Sophie N. Saripolos, 89], 243 σελ. H εκτύ­πω­ση χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σοφία N. Σαριπόλου.

 • O πολιτικός κατά τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα. Eίναι πλατωνική η κατά Πλήθωνα πο­λι­τική φιλοσοφία; , Aθήνα 1992, 62 σελ.

 • O απόβλητος και ο θεοπρόβλητος. Πολιτική ανάγνωση της Aκολουθίας του σπανού. Αθήνα,  Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1999 [Kοινωνία - Eπικοινωνία - Πολιτισμός], 425 σελ.  

Σχολιασμένες μεταφράσεις και επιστημονικές επιμέλειες

 • Στη μετάφρασή μου του δοκιμίου της Hannah Αrendt, Περί Bίας [Tίτλος πρωτο­τύπου: On Violence], Αθή­να, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000, προτάσσω εκτεταμένο εισαγωγικό σημείωμα, όπου υπό τον τίτλο  «Σταθ­­­­μοί στη ζωή και το έργο της Hannah Arendt» παραθέτω λεπτομερή εργο-βιογρα­φία της συγγρα­φέ­­­ως, καθώς και εισαγωγή στο υπό μετάφραση δοκίμιο, υπό τον τίτλο  «Για τη βία και την πολιτική στο έργο της Hannah Arendt »  (σελ. 13-60).

 • «H πολιτική στη χώρα του Tιμαίου». Eπίμετρο στη μετάφραση του δοκιμίου του Jacques Derrida, Xώρα (με δική μου επιστημονική επιμέλεια), Αθήνα, Eκδόσεις  Iνστι­τούτο του βιβλίου - A. Kαρδαμίτσα, 2000, σελ. 79-172.

  

Επιλογή από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογι­κούς τόμους 

— «H πολιτική ως τέχνη : πράξη και κατασκευή», στον τόμο: H πολιτική και ο Πολι­τι­κός, (εκδ. Διε­θνής  Eταιρεία Eλληνικής Φιλοσοφίας), Aθήνα 1990, σελ. 211–232. 

—  «Prodicos et Xénophon ou le choix d’Héraclès entre la tyrannie et la loyauté», στον τόμο Kea – Ky­thnos : History and Archeaeology. Proceedings of an International Symposium Kea - Kythnos, 22-25 June 1994 / Kέα - Kύθνος: Iστορία και Aρχαιο­λογία. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Kέα - Kύθνος, 22-25 Iουνίου 1994, Athens 1998 [Kέντρον Eλληνικής και Pωμαϊκής Aρχαιότητος. Eθνικόν Ίδρυμα Eρευ­νών - Σειρά MEΛE­TH­MATA, 27], σελ. 81-98.

 —  «Le corps humain monstrueux comme allégorie du mauvais gouvernement: la politique et la barbe dans l’Acoluthie de Spanos byzantine», στον τόμο: L’Allégo­rie de l’Antiquité à la Re­nais­san­­ce. Études réunies par B. Pérez-Jean & P. Eichel-Lojkine, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2004, σελ. 437-471.

 —  «La cité des frères : La polis parfaite de Platon et la Jérusalem du Christianisme», στον τόμο: Α. Βresson et alii, Parenté et société dans le monde grec de l’Anti­qui­té à l’Âge moderne (colloque inter­na­­tional. Volos (Grèce)  19-20-21 juin 2003, Bordeaux, Éditions Ausonius, 2006, sel. 237-269.

 — «Autorité et obéissance: Le maître idéal de Xénophon face à son idéal de prince», στον τό­μο: Michel Narcy & Alonso Tordesillas, Xénophon et Socrate. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (6-9 no­vembre 2003) suivis de Les écrits socratiques de Xénophon. Supplément bibliographique (1984-2008) par Louis-André Dorion, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2008, σελ. 205-234.

 — «Pythagore selon le jugement du bâtisseur et la cité juste», στον τόμο: Platon et les Pythago­ri­ciens. Hiérarchie des savoir et des pratiques: Musique – Science -Politique, sous la direction de Jean-Luc Per­ril­lié, Bruxelles, Éditions Ousia, 2008, σελ. 59-92 [Cahiers de philosophie ancienne 20].

 — «Nature et pouvoir selon les Pères de l’Église orthodoxe», στον τόμο : ...Звучат лишь письме­на. Акентъев Игор Павлович Медведев : Историк и традиця. (…) Сбoрник статей к 70-летючлена-кор­респондентна Р.А.И. И.П.Медведева. Российская Ака­­­де­мия Наук Санкт-Петер­бур­ское Отделе­ние. Вспо­могательиые исторические диси­пли­ны, XXX, С.-Петербург 2007 = Russian Academy of Sciences. St.-Petersbourg Branch. Aux­iliari Historical Disciplines, XXX, St. Peter­bourg 2007, σελ. 120-135.

 — «Le prince ascétique de Xénophon et la politique de Hannah Arendt» στον τόμο: Les Dialecti­ques de l’ascèse. Études réunies par Brigitte Pérez-Jean avec la collaboration de Michel Fourcade, Pierre-Yves Kirschleger et Sabine Luciani, aux Éditions Clas­si­­ques Garnier (Παρίσι, 2011), σελ. 85-125.-

 — «Η πολιτική δεν είναι πλέον αυτό που ήταν:  Η Hannah Arendt απέναντι στον Πλάτω­να και τον Αριστοτέλη», υπό εκτύπωσιν, στον τόμο : Γ. Φαρακλας & Π. Κουφοπουλου, Études sur Arendt / Μελέτες γι τν ρεντ.

— «Vana NICOLAÏDOU-KYRIANIDOU, “Politics and Cultures in the Thought of Hannah Arendt”, Czech and Slovak Journal of Humanities. Philosophica, 1/2018, pp. 63-78. 

 

Επιστημονικές ενώσεις και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες 

 •   Eίμαι μέλος της Eλληνικής Φιλοσοφικής Eταιρείας (από το 1981), της Ένωσης Kαθηγητών για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Eκ­παί­δευση (από το 198), iδρυτικό μέλος του Kέντρου Φιλοσοφίας του Δικαίου (από το 1987),της Διεθνούς Eταιρείας Eλληνικής Φιλοσοφίας (από το 1988), ιδρυτικό μέλος της International Plato Society (από το 1989), της Eταιρείας Pωμαϊκών Σπουδών (από το 1992), της Associa­tion pour l’Étude dela Littérature Apocryphechrétienne (από το 1994), της Εταιρίας Ελλήνων Φιλολόγων (από το 2003), του Centre d'études sur la pensée antique kairos kai logos (από το 2003). της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής (από το 2008).

 •   Διετέλεσα  μέλος  της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης του ηλεκτρονικού περιο­δι­κού Φιλοσοφίας «Ηθική» (Ελ­ληνική Εταιρεία Ηθικής),  της επιστημονικής επι­τρο­πής του ηλεκτρονικού περιοδικού «Φιλοσοφεῖν» (Αριστοτέλειο Πα­νε­πι­στήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής).

 •   Από το 2010 είμαι μέλος του Editorial Bord του περιοδικού The Chinese Journal of Classical Stu­dies (Renmin University of China).

 •   Από το 2014 είμαι αξιολογήτρια του Irish Research Council (Ballsbridge, Δουβλί­νο) στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία».

 •   Ο Τομέας Φιλοσοφίας με πρότεινε και παρουσίασα τον Σωκράτη στην μορφωτική εκπομπή «Афи­н­ская шко­ла - Сократ» [«Αθηναϊκή σχολή - O Σωκράτης»], στον ρωσι­κό τηλεοπτικό σταθμό Telekanal Kultura (Αγία Πε­τρού­­­­πο­λη), η οποία μεταδόθηκε στις 19 Μαΐου 2009.